Inschrijvingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden

Betreft inschrijvingen van cursus(reeksen), workshops en activiteiten georganiseerd door en bij THEEmuze en inschrijvingen voor cursussen, workshops en activiteiten uitgevoerd door THEEmuze op een andere lokatie.

A. Cursussen en workshops pottenbakken bij THEEmuze

 • Een inschrijving voor een cursus(reeks) of workshop bij THEEmuze is pas geldig na het invullen van de gevraagde gegevens en betaling van het volledige cursusgeld. (via de webshop van THEEmuze)
 • Na definitieve en geldige inschrijving voor een cursus(reeks) of workshop kan tot 30 dagen voor het begin van de cursus(reeks) of workshop, gerekend vanaf de eerste dag van het begin van de cursus(reeks) of workshop, de annulering aangevraagd worden. Annuleren is slechts mogelijk na schriftelijke aanvraag per mail door de ingeschrevene en voor zover dit door THEEmuze schriftelijk per mail bevestigd wordt. In geval van annulering wordt het inschrijvingsgeld teruggestort naar de ingeschrevene, met aftrek van een administratieve kost van €50.
 • Annulering van een geldige inschrijving voor een cursus(reeks) of workshop binnen 30 dagen voor het begin van de cursus(reeks) of workshop, gerekend vanaf de eerste dag van het begin van de cursus(reeks) of workshop, is omwille van welke reden ook, niet mogelijk. Er wordt onder geen enkele omstandigheid het inschrijvingsgeld terugbetaald aan de ingeschrevene met uitzondering als een plaatsvervangende deelnemer/cursist zich aanbiedt, zich inschrijft en het inschrijvingsgeld betaald heeft. In dit geval zal het inschrijvingsgeld, indien reeds volledig betaald, teruggestort worden naar de ingeschrevene die wenst te annuleren, met aftrek van een administratieve kost van €50.
 • Gemiste lessen tijdens een wekelijkse cursusreeks kunnen enkel ingehaald worden binnen dezelfde reeks, op een ander lesmoment en indien er een vrije plaats beschikbaar is. Er kan binnen een reeks maximum 1 les ingehaald worden. THEEmuze behoudt zich het recht om afwezigheden van cursisten en de mogelijkheid tot inhalen van gemiste lessen te beheren en te organiseren. Afwezigheden of gemiste lessen die niet op deze manier ingehaald kunnen worden, worden op geen enkele manier gecompenseerd door THEEmuze.
 • Gedeeltelijke of volledige afwezigheden bij een twee- of driedaagse workshop, omwille van welke reden ook, kunnen niet ingehaald worden en worden op geen enkele manier gecompenseerd door THEEmuze.
 • Indien één of meerdere lessen niet kunnen doorgaan zoals gepland omwille van belet van THEEmuze zelf, zal in eerste instantie voor de ingeschrevene een ander moment gezocht worden om de les(sen) te verplaatsen binnen dezelfde reeks. Pas als op geen enkele manier een geschikt moment voor lesverplaatsing gevonden kan worden voor de ingeschrevene, zal THEEmuze de gemiste les(sen) terugbetalen aan de betrokken ingeschrevene.
 • Indien de volledige cursus, waarvoor de ingeschrevene reeds het inschrijvingsgeld betaald heeft, door THEEmuze geannuleerd wordt, wordt het cursusgeld integraal teruggestort naar de ingeschrevene. Indien de volledige cursus zonder toedoen van THEEmuze, omwille van welke reden ook, geannuleerd moet worden, wordt in eerste instantie een nieuwe planning voorgesteld door THEEmuze om de cursus op een later tijdstip te kunnen starten. Indien dit niet mogelijk is of geen realistisch tijdstip/planning gevonden kan worden, wordt het cursusgeld met aftrek van een administratieve kost van €20 van het volledige inschrijvingsgeld teruggestort naar de ingeschrevene.
 • Eenmaal de cursus gestart is en de lessen moeten door bv. maatregelen vanwege de overheid of andere instanties of omwille van welke reden ook geannuleerd worden, zonder toedoen van THEEmuze, zal er naar een zo goed mogelijke en haalbare oplossing voor alle partijen gezocht worden. Het inschrijvingsgeld wordt onder geen enkele omstandigheid terugbetaald aan de ingeschrevene.
 • Bij inschrijving zijn de praktische afspraken, zoals vermeldt bij de betreffende cursus(reeks) of workshop op de website, zonder uitzonderingen, van toepassing. THEEmuze behoudt zich het recht om deze afspraken ten alle tijden aan te passen. Eventuele aanpassingen zullen schriftelijk per mail meegedeeld worden aan de ingeschrevene.
 • Bij wekelijkse cursusreeksen zijn er geen lessen voorzien tijdens schoolvakanties en op feestdagen, tenzij anders vermeld of op voorhand afgesproken.
 • Klei die aangekocht wordt bij THEEmuze ifv een cursus of workshop wordt nooit terugbetaald, ook niet gedeeltelijk. Kleiresten of klei die niet gebruikt werd, wordt na afloop van de cursus of workshop meegenomen door de cursist. Enkel bij herinschrijving van een aansluitende cursusreeks of workshop wordt de klei bij THEEmuze opgeslagen.

B. Workshop pottenbakken privé-groepen, privé-lessen, masterclasses bij THEEmuze

 • Workshops die per mail of via het inschrijvingsformulier van de website aangevraagd worden, worden vastgelegd door onderling overleg betreffende, inhoud, aantal deelnemers, datum en tijdstip.
 • Na een bevestigingsmail van THEEmuze is de inschrijving definitief en volgt een betalingsverzoek voor het volledige afgesproken deelnamebedrag of een voorschot van 50% indien de tijd tussen bevestigingsmail en datum van de activiteit meer dan 1,5 maanden is.
 • Bij betaling van een voorschot moet het saldo min. 1 week voor de vastgelegde datum betaald worden.
 • Bij belet of verhindering van ofwel de betrokken deelnemer(s) of van THEEmuze op het afgesproken tijdstip, worden THEEmuze of de deelnemer(s) zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en zal er een nieuwe datum en tijdstip vastgelegd worden.
 • Bij annulering van de activiteit door de deelnemer(s) minimum 1 week voor de vastgelegde datum, wordt het voorschot of het reeds volledige betaalde deelnamebedrag integraal teruggestort.
 • Bij annulering van de activiteit door THEEmuze wordt het voorschot of het reeds betaalde deelnamebedrag steeds integraal teruggestort.
 • Bij annulering van de activiteit binnen 1 week van de vastgelegde datum, wordt het voorschot niet terugbetaald.
 • Bij annulering van de activiteit binnen 1 week van de vastgelegde datum, wordt 50% van het reeds volledige betaalde deelnamebedrag teruggestort.
 • Bij niet komen opdagen, volledige of gedeeltelijke afwezigheid van de deelnemer(s) op de vastgelegde datum, worden de reeds betaalde bijdragen niet terugbetaald. De activiteit wordt als verlopen beschouwd en kan niet verlegd worden naar een ander tijdstip.

C. Vrij atelier pottenbakken bij THEEmuze

 • Tijdens de beschikbare vrije- atelier- uren kan je gebruik maken van het pottenbakkersatelier bij THEEmuze met inbegrip van een draaischijf en het klein gereedschap.
 • Het vrij atelier is enkel beschikbaar voor cursisten die reeds een lessenreeks of driedaagse workshop bij THEEmuze gevolgd hebben.
 • Tijdens een vrij- atelier- moment wordt er zelfstandig gewerkt, zonder begeleiding of lesgever.
 • De vrije- atelier- uren worden beheerd via een 5- of 10- beurtenkaart. Deze kan aangekocht worden via de webshop van THEEmuze.
 • Een beurtenkaart staat op naam (account via webshop) en kan niet doorgegeven worden aan andere personen.
 • Een beurtenkaart is 6 maanden geldig, gerekend vanaf de datum van aankoop.
 • Om vrije- atelier- beurten te plannen, heeft de ingeschrevene, vanaf de aankoop van een beurtenkaart, toegang tot een online kalender- systeem.
 • Een beurt wordt pas als geboekt beschouwd als deze werd geaccepteerd (de ingeschrevene ontvangt een mail ivm de status van de boeking).
 • Een beurt duurt 2,5 uur.
 • Een ingeplande beurt kan tot 2 uur voor het vastgelegde tijdstip geannuleerd worden. Dit kan telefonisch of per mail. Bij latere annulering of bij niet komen opdagen, wordt de beurt als verlopen beschouwd en kan niet opnieuw geboekt worden.
 • Bij afloop van de geldigheidsduur van een beurtenkaart, worden de openstaande beurten die niet geboekt werden, onder geen enkele omstandigheid terugbetaald of gecompenseerd.
 • Tijdens de vrije- atelier- uren wordt er gedraaid met witte steengoedklei die aangekocht kan worden bij THEEmuze.
 • De gedraaide stukken worden op het einde van de beurt, door de ingeschrevene zelf, weggezet en voorzien van een naamkaartje. Nadien worden deze door THEEmuze met plastiek afgedekt tegen uitdroging.
 • De ingeschrevene plant zelf een nieuwe beurt voor het afdraaien/afwerken van de gedraaide stukken.
 • Bakken en glazuren van de gedraaide stukken zijn niet inbegrepen in de prijs van een beurtenkaart en kunnen enkel na overleg. De bakkosten voor biscuit en/of glazuurbak worden per kilogram verrekend aan de prijzen die op het moment van de aankoop van een beurtenkaart op de website vermeld staan.
 • Er worden alleen stukken gebakken die in het atelier van THEEmuze gedraaid werden.
 • Er worden alleen glazuren gebruikt die bij THEEmuze aangeboden worden.
 • Na elke beurt worden draaischijf en het gebruikte gereedschap netjes afgewassen en opgeruimd.
 • De ingeschrevene zorgt zelf voor de eventuele recuperatie van de eigen klei mbv de gipsplaat.
 • Bij problemen tijdens de beurt wordt THEEmuze zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

D. THEEproeverijen – THEEceremonies – THEEmeditaties bij THEEmuze of op verplaatsing

 • Een theeproeverij, -ceremonie of -meditatie die per mail of via het inschrijvingsformulier van de website aangevraagd wordt, is pas geldig na bevestiging per mail van THEEmuze en betaling van het volledige inschrijvingsgeld door storting op de rekening van THEEmuze. De bevestigingsmail vermeldt de plaats, datum en tijdstip van de proeverij/ceremonie/meditatie, alsook de prijs/persoon, de totale prijs + eventuele bijkomende kosten en vervoerskosten. De betaling dient te gebeuren binnen de 8 dagen, gerekend vanaf het versturen van de bevestiging door THEEmuze. Bij latere betaling vervalt de reservering.
 • Bij belet of verhindering van ofwel de betrokken deelnemer(s) of van THEEmuze op het afgesproken tijdstip, worden THEEmuze of de deelnemer(s) zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en zal er een nieuwe datum en tijdstip vastgelegd worden.
 • Een theeproeverij/ceremonie/meditatie die min. 1 week voor de vastgelegde datum geannuleerd wordt, wordt integraal terugbetaald.
 • Een theeproeverij/ceremonie/meditatie die binnen 1 week voor de vastgelegde datum geannuleerd wordt, wordt niet terugbetaald.
 • Bij niet komen opdagen, volledige of gedeeltelijke afwezigheid van de deelnemer(s) op de vastgelegde datum, worden de reeds betaalde bijdragen niet terugbetaald. De activiteit wordt als verlopen beschouwd en kan niet verlegd worden naar een ander tijdstip.

E. Algemeen

 • Inzake de wet op de bescherming van de privacy worden tijdens de lessen van een cursus(reeks) of workshop, theeproeverij, theeceremonie of theemeditatie geen foto’s of filmopnames gemaakt van cursisten, deelnemers, lesgevers of lesruimtes en alle ruimtes waar de ingeschrevene toegang toe heeft, zonder de uitdrukkelijke toestemming van THEEmuze en de betrokken cursisten/deelnemers. Bovendien zullen foto’s of filmopnames, waarvoor toestemming is gegeven, enkel voor eigen gebruik mogen dienen en nooit gepubliceerd mogen worden op eender welke vorm van sociale media zonder ook hiervoor toestemming te hebben gekregen van THEEmuze.
 • THEEmuze verbindt zich ertoe de gegevens van de deelnemer/cursist/ingeschrevene uitsluitend te gebruiken voor het beheer van de inschrijving en de ingeschrevene op de hoogte te houden van informatie, eventuele wijzigingen en updates ivm de betreffende cursus(reeks), workshop of activiteit. THEEmuze erkent de rechten van de ingeschrevene onder de General Data Protection Regulation (GDPR) wetgeving. De ingeschrevene kan zijn/haar gegevens op elk moment en zonder reden, opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen. Het volstaat om dit via mail (theemuze@theemuze.be) aan te vragen.