Inschrijvingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden

Betreft inschrijvingen van cursus(reeksen), workshops en activiteiten georganiseerd door en bij THEEmuze en inschrijvingen voor cursussen, workshops en activiteiten uitgevoerd door THEEmuze op een andere lokatie.

 • Een inschrijving voor een cursus(reeks) of workshop bij THEEmuze is pas geldig na het invullen van de gevraagde gegevens en betaling van het volledige cursusgeld. (via de webshop van THEEmuze)
 • Na definitieve en geldige inschrijving voor een cursus(reeks) of workshop kan tot 30 dagen voor het begin van de cursus(reeks) of workshop, gerekend vanaf de eerste dag van het begin van de cursus(reeks) of workshop, de annulering aangevraagd worden. Annuleren is slechts mogelijk na schriftelijke aanvraag per mail door de ingeschrevene en voor zover dit door THEEmuze schriftelijk per mail bevestigd wordt. In geval van annulering wordt het inschrijvingsgeld teruggestort naar de ingeschrevene, met aftrek van een administratieve kost van €50.
 • Annulering van een geldige inschrijving voor een cursus(reeks) of workshop binnen 30 dagen voor het begin van de cursus(reeks) of workshop, gerekend vanaf de eerste dag van het begin van de cursus(reeks) of workshop, is omwille van welke reden ook, niet mogelijk. Er wordt onder geen enkele omstandigheid het inschrijvingsgeld terugbetaald aan de ingeschrevene met uitzondering als een plaatsvervangende deelnemer/cursist zich aanbiedt, zich inschrijft en het inschrijvingsgeld betaald heeft. In dit geval zal het inschrijvingsgeld, indien reeds volledig betaald, teruggestort worden naar de ingeschrevene die wenst te annuleren, met aftrek van een administratieve kost van €50.
 • Gemiste lessen tijdens een wekelijkse cursusreeks kunnen enkel ingehaald worden binnen dezelfde reeks, op een ander lesmoment en indien er een vrije plaats beschikbaar is. THEEmuze behoudt zich het recht om afwezigheden van cursisten en de mogelijkheid tot inhalen van gemiste lessen te beheren en te organiseren. Afwezigheden of gemiste lessen die niet op deze manier ingehaald kunnen worden, worden op geen enkele manier gecompenseerd door THEEmuze.
 • Gedeeltelijke of volledige afwezigheden bij een twee- of driedaagse workshop, omwille van welke reden ook, worden op geen enkele manier gecompenseerd door THEEmuze.
 • Indien één of meerdere lessen niet kunnen doorgaan zoals gepland omwille van belet van THEEmuze zelf, zal in eerste instantie voor de ingeschrevene een ander moment gezocht worden om de les(sen) te verplaatsen binnen dezelfde reeks. Pas als op geen enkele manier een geschikt moment voor lesverplaatsing gevonden kan worden voor de ingeschrevene, zal THEEmuze de gemiste les(sen) terugbetalen aan de betrokken ingeschrevene.
 • Indien de volledige cursus, waarvoor de ingeschrevene reeds het inschrijvingsgeld betaald heeft, door THEEmuze geannuleerd wordt, wordt het cursusgeld integraal teruggestort naar de ingeschrevene. Indien de volledige cursus zonder toedoen van THEEmuze, omwille van welke reden ook, geannuleerd moet worden, wordt in eerste instantie een nieuwe planning voorgesteld door THEEmuze om de cursus op een later tijdstip te kunnen starten. Indien dit niet mogelijk is of geen realistisch tijdstip/planning gevonden kan worden, wordt het cursusgeld met aftrek van een administratieve kost van €20 van het volledige inschrijvingsgeld teruggestort naar de ingeschrevene.
 • Eenmaal de cursus gestart is en de lessen moeten door bv. maatregelen vanwege de overheid of andere instanties of omwille van welke reden ook geannuleerd worden, zonder toedoen van THEEmuze, zal er naar een zo goed mogelijke en haalbare oplossing voor alle partijen gezocht worden. Het inschrijvingsgeld wordt onder geen enkele omstandigheid terugbetaald aan de ingeschrevene.
 • Bij inschrijving zijn de praktische afspraken, zoals vermeldt bij de betreffende cursus(reeks) of workshop op de website, zonder uitzonderingen, van toepassing. THEEmuze behoudt zich het recht om deze afspraken ten alle tijden aan te passen. Eventuele aanpassingen zullen schriftelijk per mail meegedeeld worden aan de ingeschrevene.
 • Bij wekelijkse cursusreeksen zijn er geen lessen voorzien tijdens schoolvakanties en op feestdagen, tenzij anders vermeld of op voorhand afgesproken.
 • Klei die aangekocht wordt bij THEEmuze ifv een cursus of workshop wordt nooit terugbetaald, ook niet gedeeltelijk. Kleiresten of klei die niet gebruikt werd, wordt na afloop van de cursus of workshop meegenomen door de cursist. Enkel bij herinschrijving van een aansluitende cursusreeks of workshop wordt de klei bij THEEmuze opgeslagen.
 • Een inschrijving voor een theeproeverij of theeceremonie, die niet via de webshop van THEEmuze wordt gereserveerd, is pas geldig na schriftelijke bevestiging per mail van THEEmuze en betaling van het volledige inschrijvingsgeld door storting op de rekening van THEEmuze. De schriftelijke bevestiging vermeldt de plaats, datum en tijdstip van de proeverij of ceremonie, alsook de prijs/persoon, de totale prijs incl. eventuele bijkomende kosten en vervoerskosten. De betaling dient te gebeuren binnen de 7 dagen, gerekend vanaf het versturen van de bevestiging door THEEmuze. Bij latere betaling vervalt de reservering.
 • Gereserveerde en reeds betaalde theeproeverijen of theeceremonies, of ze nu via de webshop gereserveerd werden of per mail aangevraagd werden, kunnen, omwille van welke reden ook, op geen enkele manier geannuleerd worden. Eventueel wordt door THEEmuze in samenspraak met de aanvrager een nieuwe datum afgesproken.
 • Volledige of gedeeltelijke afwezigheden tijdens de gereserveerde theeproeverij of theeceremonie worden, omwille van welke reden ook, op geen enkele manier gecompenseerd door THEEmuze.
 • Inzake de wet op de bescherming van de privacy worden tijdens de lessen van een cursus(reeks) of workshop, theeproeverij, theeceremonie of theemeditatie geen foto’s of filmopnames gemaakt van cursisten, deelnemers, lesgevers of lesruimtes en alle ruimtes waar de ingeschrevene toegang toe heeft, zonder de uitdrukkelijke toestemming van THEEmuze en de betrokken cursisten/deelnemers. Bovendien zullen foto’s of filmopnames, waarvoor toestemming is gegeven, enkel voor eigen gebruik mogen dienen en nooit gepubliceerd mogen worden op eender welke vorm van sociale media zonder ook hiervoor toestemming te hebben gekregen van THEEmuze.
 • THEEmuze verbindt zich ertoe de gegevens van de ingeschrevene uitsluitend te gebruiken voor het beheer van de inschrijving en de ingeschrevene op de hoogte te houden van informatie, eventuele wijzigingen en updates ivm de betreffende cursus(reeks) of workshop. THEEmuze erkent de rechten van de ingeschrevene onder de General Data Protection Regulation (GDPR) wetgeving. De ingeschrevene kan zijn/haar gegevens op elk moment en zonder reden, opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen. Het volstaat om dit via mail (theemuze@theemuze.be) aan te vragen.