Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
THEEmuze shop: de onlineshop van de eenmanszaak THEEmuze (Iris Weichler) waarop de producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten.
Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst via de website “THEEmuze shop”.
Bestelling: de aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen THEEmuze en de klant van de onlineshop “THEEmuze shop” met betrekking tot de producten die worden aangeboden op THEEmuze shop.
Producten: alle goederen en diensten aangeboden door THEEmuze via THEEmuze shop die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door THEEmuze via haar webwinkel THEEmuze shop.

Totstandkoming van een overeenkomst.

 • Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen een klant en THEEmuze wanneer THEEmuze de bevestiging van de bestelling ontvangen heeft op de website. THEEmuze kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden of de bestelling te weigeren bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik, in het geval dat de bestelling gedaan werd door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, wanneer vorige bestellingen van de klant niet of onvolledig betaald werden of bij overmacht.
 • Het plaatsen van een bestelling op de website van THEEmuze shop leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
 • THEEmuze behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Verkoopsvoorwaarden

 • Alle producten die door THEEmuze aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op de website aangeboden worden. De aangegeven prijzen zijn in euro en inclusief BTW. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in de aanbiedingen voorkomen. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
 • THEEmuze biedt haar producten aan op de website tot uitputting van voorraad. THEEmuze doet haar uiterste best opdat alle door de klant bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is, in dat geval informeert THEEmuze de klant zo vlug mogelijk. THEEmuze kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.
 • Conform de Wet op de Handelspraktijken valt ‘verlies’ of ‘beschadiging’ ten laste van de verkoper. De klant dient THEEmuze hiervoor op de hoogte te brengen binnen een aanvaardbare termijn (14 werkdagen) nadat de klant een bevestiging van verzending via mail ontving. THEEmuze behoudt zich het recht om de aanvraag van de klant te weigeren indien deze THEEmuze niet bereikt binnen deze termijn. De klant kan zijn/haar melding van niet ontvangst sturen naar theemuze@telenet.be met vermelding van het nummer van de bestelling (ordernummer).
 • Facturen zijn contant te betalen op factuurdatum. Na verloop van deze termijn is men in verzuim zonder verdere ingebrekestelling. Bij gebrek aan betaling van een factuur op zijn vervaldag, zijn alle andere op dat ogenblik hangende facturen onmiddellijk opeisbaar en erkent de klant uitdrukkelijk een conventionele/buitengerechtelijke vergoeding verschuldigd te zijn gelijk aan 15% van het nog openstaande verschuldigde saldo met een minimum van 25 Euro, exclusief BTW en conventionele interesten ten belope van 12% op jaarbasis.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij THEEmuze, nadat de gebreken zijn geconstateerd. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Bij klachten dient de klant zich allereerst te wenden tot THEEmuze zelf. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de klant de mogelijkheid om zijn/haar klacht aan te melden via het Europees ODR platform. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.

Prijzen

 • Alle prijzen op THEEmuze shop zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW.
 • Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
 • THEEmuze shop behoudt zich het recht om op elk moment de prijs van een product te wijzigen. De producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de bestelling.

Betaling

 • De klant kan betalen met Bancontact, iDEAL of SOFORT banking.
 • Verzending volgt eerst nadat de betaling ontvangen is.
 • Online betalingen worden afgehandeld door de Payment Service Provider Mollie. Hun privacy verklaring in zake betalingsgegevens kan de klant hier inkijken.

Verzending, leveringstijd en verzendkosten

 • THEEmuze streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden, binnen drie werkdagen te verzenden.
 • De verzendkosten zijn afhankelijk van gewicht en inhoud van de bestelling.
 • Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. THEEmuze kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of factuuradres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.
 • THEEmuze levert standaard aan België met bPost en Nederland met Post NL.
 • THEEmuze verzend de bestelde producten enkel met ontvangstbewijs. Indien de bestelling keramiek bevat wordt bovenop de verzendkosten een garantie genomen die het pakje, in geval van schade of verlies, beschermt tot een waarde van €500.
 • De verzendkosten die van toepassing zijn op de bestelling worden getoond vóór de klant zijn/haar bestelling kan bevestigen.
 • Wanneer de bestelling vertrekt bij THEEmuze, ontvangt de klant een email met een traceringscode en een link naar de website van bpost waar het pakket gevolgd kan worden.
 • De leveringstijd voor België, verzending met bpost bedraagt 1-2 werkdagen na ontvangst van de leveropdracht. De leveringstijd voor Nederland, verzending met Post NLbedraagt 3-5 werkdagen na ontvangst van leveropdracht. Deze leveringstijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
 • De klant kan zijn/haar bestelling eventueel zelf komen ophalen bij THEEmuze. Hiervoor worden geen extra kosten verrekend. De bestelling wordt de dag zelf of de dag na het plaatsen van de bestelling klaargemaakt voor ophaling. De klant ontvangt een email zodra zijn/haar bestelling klaarstaat en er wordt een tijdstip voor afhaling afgesproken met een maximum termijn van 2 maanden.
  Bestellingen die niet worden afgehaald bij THEEmuze binnen de afgesproken afhaaltermijn of binnen een termijn van 2 maanden, gerekend vanaf het tijdstip van de geplaatste bestelling, vervalt de bestelling en de producten die tot deze bestelling behoren, worden terug eigendom van THEEmuze. Voor deze niet- afgehaalde bestellingen kan geen terugbetaling gevraagd worden.
  Kiest de klant ervoor om de bestelde producten alsnog te laten leveren naar een opgegeven adres, worden bijkomende verzendkosten aangerekend in functie van het gewicht en de inhoud van de bestelling.
 • Indien een product niet op voorraad is, wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging, kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.
 • Indien, in geval van problemen bij de bezorger, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt, is de klant gehouden THEEmuze hiervan te informeren via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort THEEmuze binnen de 10 werkdagen na het ontvangen van de informatie van niet-levering het betaalde bedrag terug op de rekening die THEEmuze shop van de klant doorgekregen heeft.

Terugsturen

 • Als de klant afziet van de verkoop, kunnen, volgens de Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, de bestelde producten teruggestuurd worden naar THEEmuze en dit binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 • De klant moet THEEmuze steeds op voorhand per mail (theemuze@telenet.be) verwittigen dat hij/zij een product wenst terug te sturen. Daarna kan hij/zij het onbeschadigde product in de originele verpakking en voldoende gefrankeerd opsturen naar: THEEmuze – tav Iris Weichler – Watervoort 140 – 2200 Herentals (België).
 • De kosten van de terugzending en het risico van het terugsturen van een product zijn geheel ten laste van de klant.
 • Bij het terugsturen moet de klant het Europees modelformulier voor terugroeping ingevuld meesturen met de terugzending.
 • De aankoopprijs van het product zal worden terugbetaald binnen twee weken na ontvangst van het teruggestuurde product.
 • THEEmuze kan teruggestuurde producten weigeren, niet of slechts gedeeltelijk terugbetalen wanneer de terugzending niet voldoende gefrankeerd werd, de terugstuurtermijn verstreken is, de productverpakking beschadigd of verwijderd is, het product geopend of gebruikt is of het product niet teruggestuurd is in zijn originele verpakking.
 • Thees, kruiden, melanges en chocolade die deel uitmaken van de bestelling, kunnen onder geen beding teruggestuurd en zodoende terugbetaald worden.

Keramiek

 • De unieke, met de hand gemaakte keramische producten die aangeboden worden in de onlinewinkel THEEmuze shop, worden met extra veel zorg en liefde door THEEmuze vervaardigd en verzonden. Daar het om unieke, ambachtelijke producten gaat, zijn verschillen qua vorm, kleur en afwerking tov de webshopfoto’s niet uitgesloten. Het betreft bij deze producten dus geen productiefouten, maar een inherent kenmerk van handwerk.
 • THEEmuze zorgt ervoor dat het bestelde keramiek in goede staat en zonder gebreken zorgvuldig ingepakt wordt om het risico op beschadiging zo miniem mogelijk te maken. Indien keramiek tijdens de verzending toch beschadigd wordt en beschadigd aankomt bij de klant, dient de klant onmiddellijk na ontvangst van zijn/haar bestelling contact op te nemen per mail met THEEmuze (theemuze@telenet.be). In deze mail dient uitvoerig beschreven te worden hoe en waar het keramisch object beschadigd is. Deze beschrijving moet gedocumenteerd worden met minimaal 3 foto’s waarop het beschadigde object in zijn geheel en de beschadiging in detail, duidelijk zichtbaar en herkenbaar is. Tevens moet op één van de foto’s het verpakkingsmateriaal in de staat van ontvangst, zichtbaar zijn. THEEmuze zal na het beoordelen van de beschadiging aan de hand van de foto’s en de beschrijving van de klant de garantie van de verzending aanspreken en de procedure van vergoeding door bPost opstarten. Nadat de hele procedure door bPost afgehandeld is en de beschadiging vergoed werd aan THEEmuze, zal met de klant afgesproken worden of de aankoop van het keramische object terugbetaald wordt aan de klant of dat er een gelijkaardig keramisch object, van dezelfde verkoopwaarde, vervaardigd en nagestuurd wordt. In dit laatste geval zullen de verzendingskosten ten laste van THEEmuze zijn. De termijn van productie en verzending zal afhangen van de gemaakte afspraken tussen klant en THEEmuze daar het hier steeds om unieke, handgemaakte keramische objecten betreft.

Privacy

 • Voor de communicatie tussen THEEmuze en de klant en de vlotte afhandeling van de bestellingen houdt THEEmuze een aantal persoonsgegevens bij. THEEmuze erkent hierbij de rechten van de klant onder de General Data Protection Regulation (GDPR) wetgeving. De klant kan zijn/haar gegevens die THEEmuze in de klantenlijst bewaart, op elk moment en zonder reden, opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen. Het volstaat om dit via mail aan te vragen.
 • THEEmuze verbindt er zich toe de gegevens van haar klanten nooit door te geven aan derden.
 • THEEmuze maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Zie https://automattic.com/cookies/ voor meer informatie.

Copyright

 • De website met inbegrip van teksten, lay-out, afbeeldingen en foto’s, filmmateriaal, presentaties, logo’s, software en andere bestanddelen van deze site is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van THEEmuze of haar leveranciers, zoals het auteursrecht, naburige rechten, databankrecht en merkenrecht.
 • Op alle foto’s, afbeeldingen en specifiek filmmateriaal, vertoond op de website van THEEmuze en de THEEmuze shop, is copyright van toepassing.
 • Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële of openbare doeleinden van het geheel of een deel van deze website is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van THEEmuze.
 • Indien zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van THEEmuze gebruik gemaakt wordt van eender welke vorm van inhoud van de website, volgt er een aanmaning om het gebruik ervan te staken en wordt een schadeclaim bij de betrokken partij ingediend.

Toepasselijk recht

 • Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en THEEmuze shop/ THEEmuze zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van Turnhout bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant.
  Een geschil kan worden voorgelegd aan de geschillencommissie via het ODR platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en THEEmuze webshop/THEEmuze zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Betreffende de inschrijvingen van cursus(reeksen), workshops en activiteiten georganiseerd door en bij THEEmuze en inschrijvingen voor cursussen, workshops en activiteiten uitgevoerd door THEEmuze op een andere lokatie, zie INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN.

Bedrijfsgegevens

THEEmuze
Iris Weichler
Watervoort 140
2200 Herentals
Belgie
theemuze@telenet.be
Tel: ++32(0)14/23.38.55
BTW BE 0511.831.287
Kruispuntbank.: BE0511.831.287