Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
.
Inleidende bepaling
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door THEEmuze via haar webwinkel “THEEmuze webshop”.
Het plaatsen van een bestelling op de website van THEEmuze webshop leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
THEEmuze behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.
.
Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“THEEmuze webshop”: de website van de eenmanszaak THEEmuze (Iris Weichler) waarop de producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten.
“Klant”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de website “THEEmuze webshop”.
“Bestelling”: de aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen THEEmuze en de klant van de internetwinkel “THEEmuze webshop” met betrekking tot de producten die worden aangeboden op THEEmuze webshop.
“Producten”: alle goederen aangeboden door THEEmuze via THEEmuze webshop die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.
.
Bedrijfsgegevens
THEEmuze
Iris Weichler
Watervoort 140
2200 Herentals
Belgie
theemuze@telenet.be
Tel: ++32(0)14/23.38.55
BE 0511.831.287
Kruispuntbank.: BE0511.831.287
.
Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling.
De klant en THEEmuze komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van THEEmuze hiervoor als een vermoeden van bewijs.
THEEmuze webshop behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:
• bij het niet voorradig zijn van een product,
• bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,
• bij overmacht.
.
Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
THEEmuze webshop behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.
.
Betaling
Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling. De bestelling wordt verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van THEEmuze.
Voor betalingen per overschrijving van buiten België is het verplicht de IBAN en BIC code te gebruiken bij de betaling.
Betalingsgegevens:
THEEmuze
Iris Weichler
Watervoort 140
2200 Herentals
Rekeningnummer BNP Paribas IBAN: BE21 0015 5647 2003
BIC: GEBABEBB
Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is THEEmuze bevoegd een overeenkomst te ontbinden.
.
Levering en leveringstijd
THEEmuze webshop streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden binnen drie werkdagen te verzenden.
Bestellingen betaald per overschrijving worden verzonden binnen de drie werkdagen die volgen op de dag dat het verschuldigde bedrag op de rekening staat van THEEmuze.
Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
Indien een product niet in voorraad is wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.
Indien, in geval van problemen bij de bezorger, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt is de klant gehouden ons hiervan te informeren via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort THEEmuze binnen de 10 werkdagen na het ontvangen van de informatie van niet-levering het betaalde bedrag terug op de rekening die THEEmuze webshop van de klant doorgekregen heeft.
Indien, in geval van leveringsproblemen bij de leverancier, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt informeert THEEmuze webshop de klant via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort THEEmuze binnen de 10 werkdagen na het antwoord van de klant het betaalde bedrag terug op de rekening die THEEmuze webshop heeft doorgekregen van de klant.
Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. THEEmuze kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.
Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.
. Verzendkosten
De verzendkosten zijn afhankelijk van gewicht.
Wij leveren standaard aan België en zijn buurland Nederland.
. Omruiling
Een klant kan, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, een product omruilen.
In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Wij vragen u in de e-mail aan te geven tegen welk product u uw aankoop wenst om te ruilen. Omruiling kan enkel indien het product niet gebruikt is en de verpakking onbeschadigd is en wordt meegestuurd. Indien u het product wenst om te ruilen tegen een product van een andere waarde wordt het saldo teruggestort/extra gefactureerd naargelang het geval. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product voor omruiling zijn ten laste van de klant. Bij omruiling neemt THEEmuze webshop de verzendkosten van het opnieuw op te sturen product éénmalig voor haar rekening.
Thees worden niet omgeruild!
Bij omruiling dient u de producten terug te sturen naar volgend adres:
THEEmuze
Iris Weichler
Watervoort 140
2200 Herentals
Belgie

.
Verzaking
Een klant kan, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, verzaken aan de aankoop van een product zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete.
In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit kan enkel indien het product niet beschadigd is, niet is gebruikt en de verpakking intact is en meegestuurd wordt. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product zijn ten laste van de klant. Bij verzaking betaalt THEEmuze webshop binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde producten de aankoopprijs naar de klant terug.
Bij verzaking dient u de producten terug te sturen naar het volgend adres:
THEEmuze
Iris Weichler
Watervoort 140
2200 Herentals
Belgie
.
Garantie op fabricagefouten
Mocht na levering blijken dat een product fabricagefouten vertoont vragen wij u dit product terug te sturen en sturen wij u zonder verzendkosten een nieuw product (hetzelfde product of in overleg bepaald alternatief product) ter vervanging. Wij betalen u binnen de 10 werkdagen de verzendkosten voor het teruggestuurde product terug.
Wij vragen u deze onregelmatigheid onmiddellijk bij ontvangst te melden.
Onze handgemaakte producten kunnen qua vorm en kleur licht afwijken van de webshopfoto en ook onderling. Dit is geen fabrikagefout maar een inherent kenmerk van handwerk.
.
Privacy
Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houden wij een aantal persoonsgegevens bij.
Wij verbinden ons ertoe de gegevens van onze klanten nooit door te geven aan derden.
U kan op eender welk moment uw persoonsgegevens inkijken, wijzigen of geheel of gedeeltelijk laten schrappen. Dit kan door een e-mail te sturen naar theemuze@telenet.be met uw vraag tot wijziging of schrapping.
. Copyright
Op alle foto’s en beelden vertoond op de website van THEEmuze webshop is copyright van toepassing.
Dit geldt voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn.
Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de eenmanszaak THEEmuze (Iris Weichler).
Indien u zonder voorafgaandelijke toestemming gebruik maakt van een foto van deze website, wordt u aangemaand het gebruik te staken en wordt een schadeclaim bij u ingediend.
.
Toepasselijk recht
Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en THEEmuze webshop/ THEEmuze zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van Turnhout bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant.
Een geschil kan worden voorgelegd aan de geschillencommissie via het ODR platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en THEEmuze webshop/THEEmuze zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
.
Cursus inschrijvingsvoorwaarden
De inschrijvingen zullen chronologisch verwerkt worden.
Je inschrijving is pas definitief na storting van het cursusgeld.
Na ontvangst van het inschrijvingsgeld krijg je een bevestigingsmail.
Wanneer je ingeschreven bent en toch niet kan deelnemen kan je tot 1 maand voor het begin van de cursusreeks annuleren. Je krijgt dan je inschrijvingsgeld teruggestort, min een administratieve kost van €10. Bij annulering binnen 1 maand voor het begin van de cursus wordt het inschrijvingsgeld niet teruggestort, tenzij een plaatsvervangende deelnemer zich aanbiedt.
Indien de volledige cursus, waarvoor je ingeschreven bent en reeds betaald hebt, door één of andere reden, door THEEmuze zelf geannuleerd wordt, krijg je het cursusgeld integraal teruggestort.
Door je in te schrijven in een cursus aangeboden door THEEmuze ga je akkoord met deze inschrijvingsvoorwaarden.